Skip to content

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Meditatie.live, ingeschreven in de kamer van koophandel onder het nummer 3425759 en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en Meditatie.live.

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.
 3. Diensten: verzamelbegrip voor de dienst die Meditatie.live via het Platform levert aan de Klant.
 4. Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.
 5. Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Meditatie.live afneemt.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Meditatie.live met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.
 7. Platform: het interactieve videoplatform van Meditatie.live dat onder andere toegankelijk is via Meditatie.live waarop Meditatie.live haar Diensten aanbiedt.

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Meditatie.live zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Meditatie.live af te nemen.
 3. Meditatie.live is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Meditatie.live worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.
 4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Meditatie.live niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
 5. Meditatie.live heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Overeenkomst, Diensten

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Meditatie.live de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.
 2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Meditatie.live tot stand.
 3. Meditatie.live is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

Herroepingsrecht

 1. Bij elke Overeenkomst beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Meditatie.live mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
 2. De in het bovenstaande artikel genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant Meditatie.live een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Meditatie.live is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Klant aan Meditatie.live moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
 4. Herroeping van de Overeenkomst, kan door toezending van het modelformulier aan Meditatie.live of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze.

Prijs en Betaling

 1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Meditatie.live aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 4. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Meditatie.live gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.
 5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Meditatie.live uitsluitend elektronisch aangeboden.
 6. Het door Meditatie.live te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten.

Account en Veiligheid

 1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.
 3. De Klant dient Meditatie.live direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

Gebruik van het Platform

 1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
 2. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.
 3. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform voor meerdere personen, anders dan binnen het eigen huishouden te gebruiken.

Beschikbaarheid van het Platform

 1. Meditatie.live streeft ernaar het Platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.
 2. Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Meditatie.live, dan verzoekt Meditatie.live de Klant contact op te nemen met via de contactpagina van Meditatie.live.
 3. Meditatie.live zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Meditatie.live toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Meditatie.live de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.
 4. Ten behoeve van onderhoud kan Meditatie.live delen van het Platform buiten gebruik stellen. Meditatie.live zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
 5. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Meditatie.live de Klant een passende oplossing aanbieden.

Live Meditaties tijdens schoolvakanties en feestdagen

 1. Meditatie.live kent een aangepaste agenda gedurende de schoolvakanties. Het aanbod aan live meditaties zal in deze weken beperkter zijn in verband met beschikbaarheid van de trainer. Op feestdagen zullen er in principe geen live uitzendingen plaatsvinden. De actuele programmering staat te allen tijde op de Agenda vermeld.
 2. Tijdens schoolvakanties en op feestdagen kan de Klant wel gebruik maken van het Archief waarin opgenomen meditaties beschikbaar worden gesteld.

Wijzigingen van de overeenkomst/diensten

 1. Meditatie.live is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft.
 2. Meditatie.live is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Meditatie.live de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

Opschorting en opzegging van de overeenkomst door Meditatie.live

 1. Meditatie.live is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:
  a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden;
  b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
  c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
  d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
  e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of
  f) failliet is verklaard.

Opzegging van de overeenkomst door Klant

 1. De Overeenkomst wordt na afloop van de oorspronkelijke looptijd automatisch beëindigd. De Klant hoeft de overeenkomst niet actief op te zeggen.
 2. Indien de Klant de Overeenkomst wil verlengen, dan dient de Klant daar zelf zorg voor te dragen via de Knop Verlengen. De overeenkomst wordt dan wederom voor eenzelfde periode verlengd.

Eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid Klant

 1. De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor een juiste beoefening en uitvoering van de meditatie.
  Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Meditatie.live aanvaardt en opvolgt.
 2. De Klant is aansprakelijk voor schade van Meditatie.live die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van Meditatie.live die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

Aansprakelijkheid Meditatie.live

 1. Meditatie.live doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
 2. Meditatie.live is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Meditatie.live.
 3. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Meditatie.live te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Meditatie.live voor het betreffende geval uitkeert.
 4. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
 5. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Meditatie.live, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Meditatie.live vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

Overmacht

 1. Meditatie.live is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij Meditatie.live, tenzij anders is vermeld.
 2. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meditatie.live.
 3. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.

Overdracht van rechten

 1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van Meditatie.live.
 2. Meditatie.live is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

Ongeldige bepalingen

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

Privacy

Meditatie.live verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten en het Platform, is de Privacyverklaring van Meditatie.live van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring, die te vinden zijn op de Website of desgewenst kunnen worden toegezonden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst tussen de Klant en Meditatie.live is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de Klant en Meditatie.live of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) Algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 oktober 2019.

Contactgegevens

Meditatie.live
Noordbrabantstraat 202-3
1083 BH Amsterdam
+31 20 6437337
info@meditatie.live

Home


KvK 34.25.75.97

Back To Top